گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : فرزاد نام خانوادگی : احمدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : farzad.ahmadi@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : تعيين خط فقر