دکتر سمانه شیرانی
گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : - پاتولوژی فک ودهان
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : سمانه نام خانوادگی : شیرانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :