گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : آرش نام خانوادگی : مختاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rshmokhtari@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : بيوتکنولوژي - کشت بافت- گياهان دارويي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : بیوتکنولوژی کشاورزی
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر شاخه زایی و جنین زایی مستقیم سماتیکی در گندم
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: 1. اصول و مبانی مدیریت و ساختار سازمان‌های دانش‌بنیان
ارائه دهنده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 12 ساعت
عنوان دوره: 2. آشنایی با بیوانفورماتیک
ارائه دهنده : سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
محل دوره : پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: 3. اصول و فرآیند کسب‌وکار و مراحل راه اندازی آن
ارائه دهنده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 12 ساعت
عنوان دوره: 4. فرآیند خلاقیت و نوآوری
ارائه دهنده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 12 ساعت
عنوان دوره: 5. برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم‌افزار MAP
ارائه دهنده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: 6. اصول بازاریابی و تحقیقات بازار
ارائه دهنده : مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
محل دوره : شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان طول دوره : 24 ساعت
عنوان دوره: گردهمایی آموزش خشک‌سالی و راهکارهای مقابله با آن
ارائه دهنده : سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
محل دوره : سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان طول دوره : 12 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : زراعت و اصلاح نباتات
محل دوره : دانشگاه پیام نور لنجان تاریخ دوره : 90-91
عنوان دوره : مقاله نویسی و روش تحقیق
محل دوره : شرکت دانش‌بنیان افراز تجارت آرن مستقر در مرکز رشد دانشگاه خوراسگان تاریخ دوره : 88
عنوان دوره : زیست شناسی سلولی و مولکولی
محل دوره : موسسه آموزش عالی صدر اصفهان تاریخ دوره : 90
عنوان دوره : عملیات درس ریزازدیادی و کشت بافت گیاهی
محل دوره : دانشگاه پیام نور اصفهان تاریخ دوره : 92-93
عنوان دوره : آزمایشگاه درس مباحث نوین در بیوتکنولوژی
محل دوره : دانشگاه پیام نور اصفهان تاریخ دوره : 92-93
عنوان دوره : کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی
محل دوره : پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تاریخ دوره : 88
عنوان دوره : کارگاه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی
محل دوره : پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی تاریخ دوره : 92