گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اصلاح نباتات

بيوگرافي

نام : آرش نام خانوادگی : مختاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rshmokhtari@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره:
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره :
محل دوره : تاریخ دوره :