گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشکده : تربیت بدنی و علوم ورزشی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت آموزشی

بيوگرافي

نام : هادی نام خانوادگی : عدالتخواه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hadi.edalat@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :