محسن نوروزی مباركه
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - شيمي
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : نوروزی مباركه
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :