عبدالله خانی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - حسابداری
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : عبدالله نام خانوادگی : خانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :