گروه آموزشی : جغرافيا
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : ناظم زادگان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mehdi.nazemzadegan94@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :