بهاره صادقی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - رياضي كاربردي

بيوگرافي

نام : بهاره نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :