بهاره صادقی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - رياضي كاربردي
مرتبه علمي : مربي

بيوگرافي

نام : بهاره نام خانوادگی : صادقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربي نوع همکاری : بازنشسته
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :