گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : سها نام خانوادگی : لرستانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : soha.lorestani@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت تحول