سهیل شیخ نظری
گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سیاسی- سیاستگذاری عمومی

بيوگرافي

نام : سهیل نام خانوادگی : شیخ نظری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : Soheilsheikhnazari77@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :