علی اصغر اقالر
گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق بین الملل

بيوگرافي

نام : علی اصغر نام خانوادگی : اقالر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : a.asghar.a@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :