گروه آموزشی : کشاورزی-مهندسی آب
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی منابع طبيعي-آبخیزداری

بيوگرافي

نام : مهسا نام خانوادگی : بخشایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :