مهدی آقابیگ زاده نائینی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : - حسابداری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : آقابیگ زاده نائینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :