مهدی آقابیگ زاده نائینی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : آقابیگ زاده نائینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : طرح مشمولان
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :