محمد مشکوری نجفی
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - رياضي

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : مشکوری نجفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :