زهرا مسعودی نیا
گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : مسعودی نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : z.masoudinia@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مسائل فرهنگي- اقتصاد فرهنگي - خانواده و ...