گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : افسری بادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : rezaafsari64@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : بورس-مزيت نسبي-آب مجازي و ...