گروه آموزشی : معارف اسلامي
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

بيوگرافي

نام : فرهاد نام خانوادگی : رحمان پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : f.rahmanpour@gmail.com
ایمیل : f.rahmanpour@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :