گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : علی بابایی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : alibabae.mit92@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : حوزه فناوري اطلاعات
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مديريت فناوري اطلاعات
دانشگاه محل تحصیل : تهران سال اخذ مدرک : خرداد94
عنوان پایان نامه : راهكارهاي رفع عوامل بازدارنده موفقيت صنعت بازيهاي رايانه اي انلاين در ايران

رديف

عنوان مقاله

مرجع انتشار

1

توسعه فناوري شناسايي با فرکانسهاي راديويي در مديريت کسب و کار هوشمند

اولين کنفرانس بين المللي اقتصاد، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي

2

Radio Frequency Identification Technology Development in Business intelligence

Academic Journal of research in Economics& Management-International Journal

3

مجموعه روش‌هاي پيش بيني چگونه برگزيده شده اند؟

سومين همايش ملي آينده پژوهي

4

RFID TECHNOLOGY HIDDEN LOOP TO OPTIMIZE ENERGY INTELLIGENT BUILDING PRODUCTIVE AND NON-PRODUCTIVE

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences

5

فناوري RFID حلقه پنهان بهينه سازي انرژي ساختمان­هاي هوشمند

مولد و غير مولد

کنفرانس سراسري محيط زيست و انرژي ايران

6

اشتراکات برنامه ريزي استراتژيک و آينده پژوهي:
مکمل‌هاي روش شناختي

سومين همايش ملي آينده پژوهي

7

تأثير سيستمهاي اطلاعات مديريت برساختار سازماني ونيروي انساني

با رويکرد سازمان مجازي

ششمين کنفرانس بين المللي مديريت، کارآفريني و توسعه اقتصادي

8

تبيين جايگاه مديريت استراتژيک ريسک در

چالش‌هاي سايبري بانکداري مجازي

کنفرانس بين المللي مديريت و مهندسي صنايع

9

بررسي ميزان کاهش گسست نسلها در تقابل سواد رسانه اي و فضاي مجازي

همايش گسست نسلها، چالش ها و راهکارها در آموزش و پرورش

10

تبيين جايگاه مديريت دانش در راستاي دستيابي به تعالي فرهنگ سازماني با رويکرد منابع انساني

دومين همايش بين المللي مديريت و فرهنگ توسعه

11

مقايسه تطبيقي تکنيک‌هاي مدلسازي در کاوش معناگراي تصوير

در وب جهان‌گستر

کنفرانس بين المللي وب پژوهي

12

ارائه يک استراتژي مديريتي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي

کنفرانس بين المللي پژوهش در مهندسي، علوم و تکنولوژي

13

بكارگيري فناوريRFID در دولت الكترونيك : مسائل و چالشها

مجله پژوهش هاي مديريت و حسابداري

14

بررسي تطبيقي استاندارد هاي مديريت پروژه ISO21500 وPMBOK با رويکرد ISMS

مجله پژوهش هاي مديريت و حسابداري