گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : مالکی
تاریخ تولد : 1360/05/26
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : alireza21ma@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : علوم انساني