گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

بيوگرافي

نام : فرید نام خانوادگی : رضازاده
تاریخ تولد : 1347/10/07
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : faridr45@gmail.com
ایمیل : Rezazadeh@stu.yazd.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : شبکه نظير به نظير - WSN - بيو تکنولوژي - رباتيک- امنيت شبکه و پايگاه داده
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :ديپلم رشته تحصیلی : ریاضی فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دکتر شریعتی سال اخذ مدرک : 1364
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق و کامپیوتر سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : کامپایلر پاسکال روی IBM 370
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : ارائه الگوریتم جدید در ECG قلب بیماران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : خودرو هوشمند در شبکه Ad-hoc
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق و کامپیوتر سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : کامپایلر پاسکال روی IBM 370
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : ارائه الگوریتم جدید در ECG قلب بیماران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : خودرو هوشمند در شبکه Ad-hoc
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق و کامپیوتر سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : کامپایلر پاسکال روی IBM 370
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : ارائه الگوریتم جدید در ECG قلب بیماران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : خودرو هوشمند در شبکه Ad-hoc
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق و کامپیوتر سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : کامپایلر پاسکال روی IBM 370
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق و کامپیوتر سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : کامپایلر پاسکال روی IBM 370
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه فردوسی مشهد سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : ارائه الگوریتم جدید در ECG قلب بیماران
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه یزد سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : خودرو هوشمند در شبکه Ad-hoc
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق و کامپیوتر سخت افزار
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه : کامپایلر پاسکال روی IBM 370
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: پنوماتیک
ارائه دهنده : FESTO آلمان
محل دوره : طول دوره : 1375
عنوان دوره: USter 1
ارائه دهنده : Zelweger سوئیس
محل دوره : طول دوره : 1377
عنوان دوره: (Robatic Uster (Uster2
ارائه دهنده : Zelweger سوئیس
محل دوره : طول دوره : 1377
عنوان دوره: مهندسی سرویس St4
ارائه دهنده : Star هندستان
محل دوره : طول دوره : 1378
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی و سیستم های تجاری
محل دوره : علمی کاربردی جهاد تاریخ دوره : 72 - 79
عنوان دوره : مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی پیشرفته و کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 و 3
محل دوره : سما خوراسگان تاریخ دوره : 86 - 93
عنوان دوره : برنامه نویسی 1
محل دوره : دانشکده افسری تاریخ دوره : 70-72
عنوان دوره : آشنائی با کامپیوتر ارشد و فناوری اطلاعات پرستاری و سیستم عامل
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 92-93
عنوان دوره : مهندسی نرم افزار
محل دوره : دانشگاه یزد تاریخ دوره : 93-95
عنوان دوره : مهندسی نرم افزار و زبان تخصصی و آز سیستم عامل و پایگاه داده و مهندسی نرم افزار
محل دوره : دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان) تاریخ دوره : 95-96
تخصص نرم افزاري در #Cو Delphi و Sql - و RUP و SSADM تخصص سخت افزاري در ابزار دقيق و شبکه