زهرا شعبانی
گروه آموزشی : علوم پایه
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : زهرا نام خانوادگی : شعبانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :