گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادي

بيوگرافي

نام : مصطفی نام خانوادگی : عمادزاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي نیمه وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :