گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - عمران-مهندسی ژئوتکنیک

بيوگرافي

نام : امیر عباس نام خانوادگی : باطنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : amirbateni10@gmail.com
ایمیل : dr.amirbateni@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : Random fields of soil, Slope stability ,Probability of failure