گروه آموزشی : مدیریت فرهنگی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت آموزشي

بيوگرافي

نام : کورش نام خانوادگی : قلی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : kourosh_gh53@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :