گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : ایمان نام خانوادگی : چارکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : i.charaki@gmail.com
ایمیل : i.charaki@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر سال اخذ مدرک : 81
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر سال اخذ مدرک : 94
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مدیریت دولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :