سمیرا مطیعیان
گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

بيوگرافي

نام : سمیرا نام خانوادگی : مطیعیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : anyta1360@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حوزه زنان - روان شناسي رابطه