گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - برنامه ريزي درسی

بيوگرافي

نام : سید حسن نام خانوادگی : خلیلی حسین آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : hassankhalili1360@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :