محیا خسروی
گروه آموزشی : شیمی-محیط زیست
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - محيط زيست

بيوگرافي

نام : محیا نام خانوادگی : خسروی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : Mahyakhosravi@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : محيط زيست