گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - رياضي كاربردي

بيوگرافي

نام : آذر نام خانوادگی : معلم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی : azar.moallem@gmail.cim
ایمیل : azar.moallem@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :