گروه آموزشی : عمران
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی عمران- خاک و پی

بيوگرافي

نام : اکبر نام خانوادگی : خالقی فر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : akbar_khaleghifar@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : بررسي ژئو تکنيکي و امکان سنجي انتقال آب خليج فارس به کوير مرکزي ايران
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : عمران
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه :