گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - رياضي محض
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : ثریا نام خانوادگی : کاظمی جوجپلی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : skazemii@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : ریاضی محض
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1373
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ریاضی مجض
دانشگاه محل تحصیل : صنعتی امیر کبیر سال اخذ مدرک : 1377
عنوان پایان نامه : عملگرهای منظم توانی