علیرضا جهانگیری
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مديريت و توسعه سازماني

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : جهانگیری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : alireza.jahangiri57@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مديريت