دکتر علیرضا زارعی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - حسابداری
مرتبه علمي : استاديار

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : زارعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاديار نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :