گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : امیرحسین نام خانوادگی : کوشش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : a.h.kooshesh@gmail.com
ایمیل : a.h.kooshesh@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : علوم اداري و مديريت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری حرفه ای رشته تحصیلی : DBA - دکترای مدیریت استراتژیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنایع و معادن ایران سال اخذ مدرک : 1395
عنوان پایان نامه :