محمد بخشیان
گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی کشاورزی-زراعت

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : بخشیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : m.bakhshian@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :