مرتضی آرام سفیددشتی
گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حسابداری

بيوگرافي

نام : مرتضی نام خانوادگی : آرام سفیددشتی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : aramend1384@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : حسابداري