دکتر علیرضا یوسفی
گروه آموزشی : مديريت آموزشي
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : - تعليم و تربيت

بيوگرافي

نام : علیرضا نام خانوادگی : یوسفی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی : ar.yousefy@gmail.com 
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :