گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : ساختمان اندیشه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : فریبا نام خانوادگی : حقیقی ایرانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : farhaghighi@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : Teacher Education Methodology