دکتر منصور کوشا
گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - آموزش و پرورش

بيوگرافي

نام : منصور نام خانوادگی : کوشا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : بازنشسته/انفصال ازخدمت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :

. Diploma in Teaching, Teacher Training College,Shahreza,1956

.B.A. in English Language and Literature, Isfahan University,1962

. Certificate in Teaching English as a Foreign Language, Georgetown University,USA,1965

M.A. in Teaching English as a Foreign Language, American University of Beirut,Lebanon,1970

Ph D in Teaching English as a Second/ Foreign Language, University of Colorado,USA,1978