گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تغذیه دام

بيوگرافي

نام : مرتضی نام خانوادگی : جعفری خورشیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : Morteza.khorshidi1@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :