گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - زيست شناسي-ميكروبيولوژي

بيوگرافي

نام : امین حسین نام خانوادگی : نعیم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : amhnaeim93@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : بيولوژي و بيوتکنولوزي خاک