گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق بین الملل

کتاب ها

:: قوانين و کنوانسيون هاي مرتبط با حقوق بين الملل عمومي

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : جنگل
تعداد صفحات : 700
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786003163621
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مجموعه قوانين و مقررات حقوق بين الملل خصوصي

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : جنگل
تعداد صفحات : 300
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786003163614
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: قوانين و کنوانسيون هاي مرتبط با حقوق تجارت بين الملل

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : جنگل
تعداد صفحات : 900
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786003163607
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: لغات ضروري متون حقوقي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : جنگل
تعداد صفحات : 328
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786003165410
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1