گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد - پرستاری
مرتبه علمي : مربی

کتاب ها

:: مجموعه مقالات اولين همايش منطقه اي دانشجويي نوآوري در پرستاري و مامايي

زبان اصلی : فارسي
نوع : مجموعه مقا
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1