گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مدیریت آموزشی

کتاب ها

:: زمزمه هاي آسمان 2

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: زمزمه هاي آسمان 1

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: شکوفه هاي بام ايران 2

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : انتشارات مدرسه
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :
:: شکوفه هاي بام ايران جلد 1

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : انتشارات مدرسه
تعداد صفحات : 45
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 15000
نوبت چاپ :

1