گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

کتاب ها

:: مباني مديريت دولتي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : سبزرايان گستر
تعداد صفحات : 173
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-416-385-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمدملک محمد فرادنبه -
:: مديريت منابع انساني پيشرفته

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : سبزرايان گستر
تعداد صفحات : 113
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-416-384-2
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: اشتغال و کارشايسته

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : موسسه فرهنگي انتشاراتي انديشه کامياب ايرانيان
تعداد صفحات : 100
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-600-453-373-7
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: مديريت واصول سرپرستي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : نگارخانه
تعداد صفحات : 113
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 1-89-7148-600-978
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: کارآفريني

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : مهرآذين
تعداد صفحات : 167
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 3-00-7884-600-978
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1