گروه آموزشی : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - حقوق جزا و جرم شناسی

کتاب ها

:: قانونگذاري مبتني بر وقايع مجرمانه

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: جرايم سايبري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سرکار خانم دکتر عاطفه عباسی کلیمانی -
:: خودآموز حقوق جزاي عمومي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سرکار خانم دکتر عاطفه عباسی کلیمانی -
:: خودآموز حقوق جزاي اختصاصي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : 1394
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سرکار خانم دکتر عاطفه عباسی کلیمانی -

حقوق جزاي اختصاصي

1