گروه آموزشی : پرستاري
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پرستاری
مرتبه علمي : استاد

کتاب ها

:: تجارب بيماران مبتلا به ايدز

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات : 120
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ساسانی - ناجی - عابدی -
:: بهياري پيشترفته

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات : 279
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سالمی ص - عابدی ح -
:: بهياري تکميلي جلد دوم

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات : 328
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سالمی ص - عابدی ح -
:: بهياري مقدماتي جلد اول

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات : 343
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : سالمی ص - عابدی ح -
:: سلامت زن، سلامت جامعه: کتاب پنجم : بلوغ دختران"

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات کنکاش
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : زرینکلاه عٍ، - دشتی ف - عابدی ح. - مسعودی - دلنواز -

1