گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فقه وحقوق جزا

کتاب ها

:: آيين دادرس کيفري براساس قانون مصوب 92

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 93
ناشر :
نام ناشر : جنگل
تعداد صفحات : 420
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: شرح اصول فقه علامه مظفر 1 تا 5

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 93
ناشر :
نام ناشر : آرتا
تعداد صفحات : 575
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

1