رضا فراشبندی
گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي

کتاب ها

:: خلاصه و مجموعه سوالات طبقه بندي شدة آموزش و پرورش كودكان استثنايي روانشناسي تربيتي روانشناسي عمومي 1 روانشناسي عمومي 2 ، ويژه ي دانشجويان دانشگاه پيام نور در رشته هاي روانشناسي و علوم تربيتي

زبان اصلی :
نوع : گردآوري
سال چاپ : 1389
ناشر :
نام ناشر : زارع بوشهر
تعداد صفحات : 236
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-04-6622-3
تیراژ : 500
نوبت چاپ :
:: چگونه فرزندم را تربيت كنم بيش از 300 نكته ي تربيتي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : زارع بوشهر
تعداد صفحات : 113
قطع کتاب :
شماره شابک : ?978-964-04-9414-1?
تیراژ : 500
نوبت چاپ :
:: راهنماي سنجش و انداز ه گيري اثربخشي برنامه هاي آموزش از راه دور

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر :
نام ناشر : مارون
تعداد صفحات : 238
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-94835
تیراژ : 1200
نوبت چاپ :

1